Grafologia per a nens

Disgrafia infantil

Som grafoterapeutes

El nostre objectiu

El nostre objectiu és aplicar la grafologia a nens, col·laborant amb les famílies i escoles per a que el nen se senti motivat a escriure i, sobre tot, que se senti be amb la seva escriptura.

El nostre propòsit final és detectar si existeix una disgrafia, per poder corregir-la i augmentar l’autoestima del nen.

grafologia per a nens

Com es realitza un estudi grafològic infantil

Grafologia
per a nens

Per l’estudi tècnic de l’escriptura infantil utilitzem diferents test, que són els que ens permeten realitzar l’anàlisi de la personalitat del nen:


– Les escales de mesura (escala EF i EM) de J. Ajuriaguerra i H. de Gobineau

– Test de velocitat de l’escriptura
– Test de Disgrafia


Tot això ens permet valorar aspectes com:

– L’edat grafomotora, per conèixer si està en la mitjana de la seva edat, avançat o enrederit
– Cóm és l’adaptació a l’escola i a la família
– Cóm és la seva afectivitat i si s’observa ansietat
– Conèixer si hi ha Disgrafia i com solventar-la

grafologia per a nens

És un servei que realitzem exclusivament a la zona de Terrassa (Barcelona) i Girona. Contacta’ns per a més informació.

Què és la Reeducació Gràfica?

I les seves causes

És el tractament específic dels problemes de l’escriptura, mitjançant mètodes basats en els treballs de J. Ajuriaguerra, H. de Gobineau i adaptats a la problemàtica de cada cas, per ajudar a resoldre algunes dificultats relacionades amb el desenvolupament de l’escriptura.

Aquesta tècnica consisteix en realitzar uns exercicis específics, adequats a l’edat i a l’escriptura del propi nen, sota la supervisió del Grafoterapèuta.

L’objectiu de la reeducació no és canviar l’escriptura del nen, sinó reconciliar-lo amb la seva escriptura, modificant lo just i necessari per a que li agradi, que sigui llegible i que senti plaer a l’hora d’escriure.

Els resultats de la reeducació de l’escriptura, no només mostren una millora del grafisme, sinó també un canvi en el comportament en front a activitats escolars, perquè si el nen escriu millor serà més ràpid i més valorat pels demés.   

La Reeducació de l’escriptura és a la disgrafia com la Logopèdia és  a la dislèxia.

grafologia per a nens

“La Reeducació de l’escriptura és a la disgrafia com la Logopèdia a la dislexia”

Què és la Disgrafia Infantil

I les seves causes

La disgrafia és una important dificultat grafomotora, un trastorn del desenvolupament de l’escriptura amb anomalies en el moviment cursiu, en la conducció del traç, amb irregularitats en els espais entre lletres i paraules, així com malformacions en general.

Tot això afecta a la llegibilitat i a la rapides. Per tant un nen és disgràfic quan la seva escriptura és deficient, sense que hagi necessàriament cap alteració neurològica ni intel·lectual. grafologia per a nens

 

Las causes d’una disgrafa poden ser:

 

– Mals hàbits escripturals: incorrecta posició corporal i posicionament del paper, mala postura de la mà o incorrecta pressió de l’útil escriptural.

 

– No haver interioritzat o après la correcta direccionalitat de l’escriptura.

 

– Causes de tipus emocional: possibles problemes socioafectius o familiars del nen.


– Existència de trastorns associats: dislèxia, TDAH, mala lateralització, problemes visuals o auditius.

 

La disgrafia infantil augmenta cada vegada més en nens a partir dels 7-8 anys. 

 

El nen que la pateix s’ho passa molt malament escrivint i poc a poc va deixant de fer-ho, amb les negatives conseqüències que aquest fet comporta a nivell escolar i personal. 

 

A més, durant l’etapa escolar, el nen disgràfic es troba en un clar desavantatge respecte els altres per la ineficàcia del seu gest que  fa que sigui lent i que baixi el seu rendiment escolar, malgrat que en molts casos, la intel·ligència d’aquests nens pugui ser  normal, o fins i tot superior a la dels companys.

 

Aquests problemes es corregeixen mitjançant una tècnica instrumental, la Reeducació Gràfica (grafoteràpia) que permet al nen aconseguir:

 

– Més seguretat y més autoestima.
– Més disponibilitat de temps.
-Una més gran satisfacció davant de companys i professors. 

Passem a l'acció?

Adolescents i la seva escriptura

L’adolescència és una època important de canvis que marca la transformació de l’infant al adult. És un període de transició que té característiques peculiars, ja que els protagonistes són joves que encara no són adultes però que ja no són nens.
 
 
És una etapa de descobriment de la pròpia identitat i autonomia, la qual els condueix a començar a tenir la seva pròpia elecció de les coses. A nivell emocional significa tota una eclosió del món afectiu, amb el que això suposa incomoditat. 
grafologia per a nens
L’estudi de l’escriptura és una eina d’ajuda per als adolescents, ja que serveix per detectar bloquejos, conèixer el nivell d’autoestima o seguretat que tenen i en ocasions també serveix per orientar en l’elecció dels seus estudis. Factors, tots ells, que serveixen a l’adolescent per situar-se millor en aquesta dificultad, necessària i tan important etapa de la vida. Aplicarem la Grafologia per a nens (adolescents) per a la seva solució.
grafologia per a nens

Aconsegueix resultats al contractar-nos

Grafòlogues diplomades amb més de 25 anys d’experiència

Què opinen de CARÁCTER

Testimonis de clients